Toggle menu

Brupartners, de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brupartners heeft voornamelijk als opdracht het sociaal overleg tussen de sociale partners en de regering te verzekeren en op eigen initiatief of op verzoek van de regering adviezen of bijdragen te formuleren over aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het Gewest vallen: economie, werkgelegenheid, leefmilieu, huisvesting, diversiteit, mobiliteit, enz. en die een impact hebben op het economische en sociale leven in het Gewest.

De opdrachten van Brupartners

Laatst gepubliceerde adviezen

Adviezen raadplegen

Advies

Wijziging van het BBP nr. 101 « Stroobants-Picardie » van de gemeente Evere. 20 januari 2022

Download  —  213 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van Titel VII van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht. 20 januari 2022

Download  —  298 Ko

Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 20 januari 2022

Download  —  266 Ko

Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19. 20 januari 2022

Download  —  200 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende taxidiensten en evenementiële personenvervoerdiensten. 20 januari 2022

Download  —  311 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot mobilisatie van het burgerspaargeld ten behoeve van het herstel en de economische transitie. 20 januari 2022

Download  —  175 Ko

Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van diverse maatregelen inzake tewerkstelling en sociale economie. 20 januari 2022

Download  —  189 Ko

Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu. 16 december 2021

Download  —  222 Ko

Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie. 16 december 2021

Download  —  223 Ko

Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2023-2027 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 december 2021

Download  —  214 Ko

Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbelsuiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 16 december 2021

Download  —  263 Ko

Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies. 16 december 2021

Download  —  157 Ko

Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu. 16 december 2021

Download  —  157 Ko

Advies

Brusselse actieplan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen. 16 december 2021

Download  —  294 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen inzake de milieueffectenbeoordeling. 18 november 2021

Download  —  189 Ko

Advies

Ontwerp van RPA Josaphat. 18 november 2021

Download  —  302 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europese Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie. 18 november 2021

Download  —  196 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een dotatie ter compensatie van de gemeentelasten verbonden aan de waterdistributie en aan de opvang van afvalwater. 18 november 2021

Download  —  150 Ko

Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer. 18 november 2021

Download  —  182 Ko

Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de implementatie van de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure in het kader van aanvragen van een milieuattest of -vergunning, stedenbouwkundig attest, stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning en met betrekking tot de aanplakking van de beslissingen. 18 november 2021

Download  —  153 Ko

Advies

Voorstel van bestek voor het milieueffectenrapport van het ontwerp van Maatregelenprogramma van het Waterbeheerplan 2022-2027. 18 november 2021

Download  —  157 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen, de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 18 november 2021

Download  —  337 Ko

Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor ondernemingen voor de organisatie van evenementen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19. 18 november 2021

Download  —  190 Ko

Advies

Evaluatierapport van de toepassing van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 oktober 2021

Download  —  219 Ko

Advies

Ontwerp van richtplan van aanleg « ZUID ». 21 oktober 2021

Download  —  179 Ko

Advies

Initieel tariefvoorstellen van de BMWB en VIVAQUA voor de regulatoire periode 2022-2026. 21 oktober 2021

Download  —  440 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie. 21 oktober 2021

Download  —  279 Ko

Bijdrage

Bijdrage in het kader van de gedeelde prioriteiten van de Strategie Go4Brussels 2030: Ontwerp van Brussels gewestelijk actieplan ter ondersteuning van de eenoudergezinnen. 7 mei 2021

Download  —  279 Ko

Advies

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld. 16 september 2021

Download  —  192 Ko

Advies

Advies betreffende de oprichting van een vast dialoog- en overlegplatform voor de non-profit (VDOPNP) bij Brupartners ingevolge de beslissingen van de Regering in de context van het protocolakkoord voor de non-profit 2018-2019 voor de FGC en de GGC. 16 september 2021

Download  —  277 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van het Vlaamse Gewest, de Regering van het Waalse Gewest, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020. 16 september 2021

Download  —  149 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart, gedaan te Straatsburg op 27 september 2012. 16 september 2021

Download  —  150 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de Lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 5 mei 2020. 16 september 2021

Download  —  151 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake transparantie bij op een verdrag gebaseerde arbitrage tussen investeerders en Staten, gedaan te New York op 10 december 2014. 16 september 2021

Download  —  151 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het wijzigingsprotocol ter modernisering van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van 28 januari 1981, gedaan te Straatsburg op 29 oktober 2018. 16 september 2021

Download  —  151 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportwedstrijden, gedaan te Saint-Denis op 3 juli 2016. 16 september 2021

Download  —  151 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Derde Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euroregionale samenwerkingsverbanden (ESV's), gedaan te Utrecht op 16 november 2009. 16 september 2021

Download  —  148 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien), gedaan te Rotterdam op 30 januari 2017. 16 september 2021

Download  —  161 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het aanvullend Protocol bij het Europees handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009. 16 september 2021

Download  —  144 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromsø op 18 juni 2009. 16 september 2021

Download  —  152 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 september 2021

Download  —  184 Ko

Advies

Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest tot oprichting van FORMAFORM, een multipartnercentrum voor de ontwikkeling van de competenties van beroepsbeoefenaars op het gebied van oriëntatie, opleiding, sociaal-professionele inschakeling en validatie van competenties. 16 september 2021

Download  —  263 Ko

Advies

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, om de procedure van de bestuurlijke transactie erin op te nemen. 16 september 2021

Download  —  188 Ko

Advies

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2021 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone gericht op de invoering van de criteria voor 2025-2035. 16 september 2021

Download  —  286 Ko