Aller au contenu

Navigatie

Kamer van de Middenstand

De Kamer van de Middenstand bestaat uit 12 leden, met name :

  • zes vertegenwoordigers van de representatieve middenstandsorganisaties die in Brupartners zetelen ;
  • zes leden, benoemd door de Regering op voorstel van de vertegenwoordigers van de middenstand in Brupartners.

De leden van de Kamer van de Middenstand kiezen uit hun midden een Voorzitter en een Ondervoorzitter van een verschillende taalrol, voor een periode van twee jaar.

De Kamer van de Middenstand kiest in haar midden een Bureau van vier leden, waarvan de Voorzitter en de Ondervoorzitter van rechtswege lid zijn. Twee leden behoren tot de Nederlandstalige taalgroep en de twee andere leden tot de Franstalige taalgroep.

De Regering of één van haar leden kan de Kamer van de Middenstand rechtstreeks verzoeken om advies uit te brengen over de algemene problemen van de middenstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit geval bezorgt de Kamer haar advies rechtstreeks aan de aanvrager.

De Kamer van de Middenstand kan eveneens op eigen initiatief de Regering of één van de regeringsleden adviezen geven of voorstellen doen. In dat geval, worden de adviezen of voorstellen van de Kamer voor de Middenstand aan het Bureau overgezonden voor een eventueel aanvullend advies van Brupartners.

De Kamer van de Middenstand kan Commisies of werkgroepen oprichten om bijzondere problemen te bestuderen.